Dominant

Dominanten, også kalt primær dominant, akkorden bygger fra femte trinn i en tonearten.

Trinnene angis med romertall. Dominanten er da en V7-akkorden i en gitt toneart som da oppløses i I-akkorden -dvs. akkorden bygget fra grunntonen (Tonika).

I en harmonisert skala (akkordskala) er dominanten den akkorden som er bygget fra femte skalatrinn -dvs. fra den femte tonen i skalaen.

I C-dur er dominanten G7. G7 skape i C-dur en spenning som forventes å løses opp ved I-akkorden C, C7 i blues, Cmaj7 i jazz, som dette utdraget av en IIm-V7-Imaj7-progresjon:

- | Dm7 | G7 | Cmaj7 |

Skalatrinn C-dur ters kvint septim none Akkorder Harmonisk funksjon
I C E G H D Cmaj7 Sterkest forløsning
II D F A C E Dm7
III E G H D F Em7 forløsning
IV F A C E G Fmaj7
V G H D F A G7 Størst spenning
VI A C E G H Am7 forløsning
VII H D F A C Hdim7 spenning

Sekundær dominant, bidominant

Sekundære dominanter er vanlig å bruke i jazz på alle akkorder utenom på det syvende trinnet. Du kan altså legge på en V7-akkord på de fleste akkorder i en akkordprogresjon - som så forløses med den akkorden som er oppgitt i partituret.

Sekundære dominanter Alternative betegnelse Forløses med Eksempel i C-dur
VI7 V7/II IIm7 A7/Dm7
VII7 V7/III IIIm7 H7/Em7
I7 V7/IV IVMaj7 C7/Fmaj7
II7 V7/V V7 D7/G7
III7 V7/VI VIm7 E7/Am7

Dvs. Akkordprogresjon over som dette

- | Dm7 | G7 | Cmaj7 |

kan da bygges ut med sekundære dominanter slik på:

- | A7 Dm7 | G7 | Cmaj7 |